2018.10.26

E-learning/Eラーニング

E-learning/Eラーニング

Mới hơn 11h mà đã làm số giường được yêu cầu.
Nếu như ngày thường, mọi người sẽ đến các khoa bệnh để trợ giúp công việc những người dưới đấy. Tuy nhiên hôm nay có hơi khác một chút.

Hôm nay mọi người cùng làm 1 cái gọi là E-learning. Bằng máy tính bảng hoặc Laptop, bạn được xem 1 video liên quan đến y tế, được các bác sĩ hoặc người có chuyên môn giảng dạy. Sau 30 phút video sẽ là 1 bài kiểm tra liên quan đến nội dung đã xem. Nếu không hoàn thành hết nội dung trong bài kiểm tra này, bạn bị tính rớt…

Tuy tiếng Nhật trong video đối với người nước ngoài có phần hơi khó nhưng nếu nắm bắt được, sẽ rất có ích cho công việc, thế nên mọi người đều đã rất cố gắng…


まだ11時だがシーツ交換も終わってしまった。
いつも早めにシーツ交換が終わったら、あちこちの病棟に手伝いに行くが、今日は残った時間で勉強をした。

オフィスにあるE-ラーニングと言うパソコンやiPadで一つビデオを見られる機械のことだ。先生や管理者は色々な医療的な事柄を教えてくれる。ビデオを見た後、テストがあり。全部答えないと合格にはならないので内容を理解しないといけない。

外国人の私たちには難しいが、仕事に役に立つし、いい勉強になる。

TOAN
Toan Nguyen Thanh
看護助手

ベトナム出身。ダナン大学情報技術科卒業後、ベトナムのIT会社でSEを経て、日本に来日。現在日本語学校にて日本語勉強中。

好きなこと:音楽鑑賞(ベトナムPOP)、映画鑑賞(アクション、ホラー系)、運動すること

TOAN's OTHER EPISODE